Algemene voorwaarden Monika de Boer – Space for your unique healing

 

Artikel 1 Definities

 1. Monika de Boer – space for your unique healing, gevestigd te IJsselstein, KvK-nummer 85683701, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als deelnemer.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan dienstverlener tegen betaling van honorarium en kosten jegens de deelnemer werkzaamheden voor deelnemer verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen en werkzaamheden die betrekking hebben op de dienstverlening vanMonika de Boer – space for your unique healing, door of namens de dienstverlener waarop hij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn ook van toepassing op handelingen van door dienstverlener in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. De laatst verzonden versie van deze algemene voorwaarden is altijd van toepassing.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de deelnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 6. Indien zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, zal de situatie worden bezien vanuit het perspectief van deze voorwaarden.
 7. De dienstverlener heeft het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen. De laatste versie wordt altijd beschikbaar gesteld aan de deelnemer.

Artikel 3 Aanbod

Indien partijen besluiten om met elkaar samen te werken en het aanbod wordt geaccepteerd, heeft de deelnemer een termijn van 14 kalenderdagen om de overeenkomst op te zeggen.

Indien de deelnemer niet binnen de aangegeven 14 kalenderdagen opzegt van de overeenkomst, of reeds gebruik wenst te maken van de diensten van de dienstverlener, ontstaat er direct een betalingsverplichting voor het gehele traject.

 

Artikel 4 Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Met aanvaarding van het aanbod ontstaat de betalingsverplichting, ook indien niet het gehele traject is afgerond of niet alle sessies kunnen worden bijgewoond, tenzij dit te wijten is aan omstandigheden die door de dienstverlener zijn veroorzaakt.
 3. De betaling voor online sessies en cadeaubonnen gebeurt direct op het moment van aankoop via de website store. Betaling voor de 1-1 persoonlijke sessies vindt plaats direct na de eerste sessie. Betaling in termijnen in het geval van 1-1 trajecten en coachingsplannen is mogelijk, maar een eerste termijn moet altijd voor of na de eerste 1-1 sessie worden betaald. Aanbetalingen worden niet terugbetaald. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden. Deelnemer is verplicht de volledige betaling van het traject of het plan te voldoen.
 4. Betalingen in termijnen dienen dan na elke volgende zitting te worden voldaan, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, het proces eerder begint of een incasso op een andere datum loopt.
 5. Indien de deelnemer een factuur niet op tijd betaalt, een automatische incasso niet kan worden geïncasseerd, een incasso zonder geldige reden wordt ingetrokken of een betaling wordt gestorneerd, is de deelnemer van rechtswege in verzuim en is na het versturen van een eenmalige aanmaning wettelijke rente verschuldigd of ingebrekestelling. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de deelnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 6. Indien de deelnemer in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de deelnemer.
 7. Indien de deelnemer niet op tijd betaalt, wordt de toegang tot de content ontzegd. De betalingsverplichting bestaat in een dergelijk geval wel.

Artikel 5 Informatieverstrekking deelnemer

 1. De Deelnemer stelt tijdig alle voor de uitvoering van de opdracht relevante informatie ter beschikking aan de dienstverlener.
 2. Deelnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook als deze van derden afkomstig zijn. Dienstverlener zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Deelnemer vrijwaart dienstverlener voor alle schade als gevolg van het niet naleven van het bepaalde in dit artikel.

Artikel 6 Geschiktheidseisen en uitvoering van de overeenkomst

 1. Deelnemers worden alleen toegelaten tot een sessie, plan of coaching als ze voldoen aan alle deelname-eisen zoals besproken tijdens de introductie. De dienstverlener behoudt zich het recht voor om te allen tijde een deelnemer te weigeren.
 2. Dienstverlener voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet behalen van het resultaat dat de deelnemer voor ogen had. Deelnemer erkent dat resultaten niet direct zichtbaar zullen zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de deelnemer en andere factoren. Deelnemer neemt 100% verantwoordelijkheid voor haar eigen resultaat.
 3. Om het maximale resultaat te behalen, toont de deelnemer 100% commitment door alle afgesproken sessies bij te wonen. Indien de deelnemer hier niet aan kan voldoen, dient dit tijdig kenbaar te worden gemaakt aan de dienstverlener.
 4. Beide partijen zijn te allen tijde verplicht hun afspraken na te komen en een veilige omgeving te creëren.
 5. Indien de deelnemer herhaaldelijk niet voldoet aan de gestelde deelname-eisen, is de dienstverlener gerechtigd de deelnemer uit te sluiten van de 1-1 sessie of trajecten. Uitsluiting in een dergelijk geval laat de betalingsverplichting onverlet.

Artikel 7 Wijziging en annulering

 1. Bij onvoorziene omstandigheden heeft de dienstverlener de mogelijkheid om een dienst of een deel van de dienst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Onder onvoorziene omstandigheden wordt verstaan in geval van ziekte van opdrachtnemer en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtnemer zal een wijziging als bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar maken aan de deelnemer en zal worden gezocht naar een passende oplossing.
 2. Het aanbod en de activiteiten die onderdeel uitmaken van een sessie of het 1-1 traject en coachingsplan kunnen afwijken van het aangekondigde programma als de dienstverlener dit nodig acht. Dienstverlener is gerechtigd de inhoud uit te breiden, te beperken of aan te passen.
 3. Het proces heeft een doorlooptijd zoals afgesproken. Bij deelname aan het therapieplan of coaching gaat de deelnemer ermee akkoord dat het gehele plan of de dienst moet worden betaald, ook als de deelnemer in de loop van het plan wenst op te zeggen.
 4. Indien de deelnemer niet persoonlijk of via videocall/Zoom bij een 1-1 sessie aanwezig kan zijn, dient dit uiterlijk 48 uur voor de sessie kenbaar te worden gemaakt aan de dienstverlener. Dit betekent dat als een afspraak op maandag om 9.30 uur plaatsvindt, deze uiterlijk donderdag om 9.30 uur moet worden afgezegd. Anders worden de kosten voor de geboekte sessie in rekening gebracht.
 5. Voor het uitstellen van deelname naar een andere datum gelden dezelfde voorwaarden als voor het annuleren van deelname.

Artikel 8 Overmacht

 1. In geval van overmacht is de dienstverlener gerechtigd een overeenkomst te onderbreken, te verplaatsen of te annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waarop opdrachtnemer redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, zoals ziekte, ongeval of brand.
 2. Indien de dienstverlener de beloofde content niet volledig kan leveren, heeft de deelnemer het recht de overeenkomst te ontbinden. De betalingsverplichting vervalt dan voor de content die niet meer wordt geleverd.

Artikel 9 Aansprakelijkheid voor schade

 1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld.
 2. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de deelnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. De deelnemer blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een sessie of 1-1 trajecten en coachingsplannen.
 4. Indien de dienstverlener aan de deelnemer een schadevergoeding verschuldigd is, zal de schade niet hoger zijn dan het bedrag dat de dienstverlener in die drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade aan de deelnemer in rekening heeft gebracht.
 5. Deelnemer vrijwaart dienstverlener voor alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en content.

Artikel 10 Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door dienstverlener aan deelnemer ter beschikking gestelde materialen, adviezen en inhoud berusten bij dienstverlener. Het is de deelnemer uitdrukkelijk niet toegestaan het verstrekte materiaal en de documentatie zonder voorafgaande toestemming te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden ter beschikking te stellen.
 2. De Ddenstverlener verleent de deelnemer een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepbaar recht om de sessie of de 1-1 trajecten en coachingplannen voor persoonlijke doeleinden te gebruiken.
 3. Materiaal uit de sessie of het proces mag zonder schriftelijke toestemming van de dienstverlener niet worden gekopieerd, aan derden worden getoond, ter beschikking worden gesteld, doorverkocht of op een andere manier worden gebruikt. De deelnemer mag delen van de 1-1 trajecten en coachingsplannen in beperkte mate op social media delen als dit materiaal is voorzien van de naam van de dienstverlener en het alleen eigen inhoud uit opdrachten bevat.
 4. Elke handeling die in strijd is met dit artikel wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht.
 5. In geval van inbreuk heeft de dienstverlener recht op een vergoeding van tenminste driemaal de licentievergoeding die hij gewoonlijk hanteert voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 6. De verstrekte informatie en diensten tijdens de duur van de sessie of 1-1 trajecten en coachingplannen blijven eigendom van de dienstverlener. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om het materiaal op te slaan waar de gelegenheid wordt geboden.

Artikel 11 Communicatie

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen.
 2. Het staat de dienstverlener te allen tijde vrij om communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder verdere kennisgeving te verwijderen, indien de inhoud van dergelijke communicatie en informatie de verwijdering ervan rechtvaardigt.
 3. De dienstverlener is tevens gerechtigd een deelnemer die door zijn gedrag het verloop van de sessie of de 1-1 trajecten en coachingsplannen belemmert of bemoeilijkt, uit te sluiten van verdere deelname en, indien nodig, van toekomstige deelname. Uitsluiting laat de verplichting om de kosten van het traject te betalen onverlet.
 4. Monika de Boer – space for your unique healingwerkt met een privacyverklaring.

Artikel 12 Klachten/WKKGZ

 1. Deelnemer is verplicht klachten over facturen en/of de geleverde diensten of inhoud binnen 2 werkdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan dienstverlener. De klacht wordt binnen 48 uur beantwoord.
 2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
 3. De klachtenprocedure voor alle diensten volgens BATC-organisatie:

Voor eventuele behandelklachten kan de cliënt/patiënt terecht bij:

– de therapeut,

– de beroepsorganisatie van de therapeut,

– de CamCoop Klachtenfunctionaris (https://www.camcoop.nl)

Artikel 13 Geschillenbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen worden uitsluitend beslecht in het arrondissement waarin de dienstverlener is gevestigd.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen is de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen de dienstverlener en betrokken derden 12 maanden.