Regulamin Monika de Boer – Space for your unique healing

 

Artykuł 1 Definicje

 1. Monika de Boer – Space for your unique healing, z siedzibą w IJsselstein, numer Izby Handlowej 85683701, jest określana jako usługodawca w niniejszych ogólnych warunkach.
 2. Druga strona jest określana jako uczestnik w niniejszych ogólnych warunkach.
 3. Umowa oznacza umowę zlecenia, na podstawie której usługodawca wykonuje pracę na rzecz uczestnika za wynagrodzeniem i kosztami oraz na podstawie której uznano, że obowiązują ogólne warunki.

Artykuł 2 Zastosowanie ogólnych warunków

 1. Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich ofert, faktur i czynności związanych z usługami firmyMonika de Boer – Space for your unique healing, przez lub w imieniu usługodawcy, wobec którego zadeklarował zastosowanie niniejszych warunków, o ile niniejsze warunki nie zostały wyraźnie odstąpione na piśmie.
 2. Warunki mają również zastosowanie do działań osób trzecich zaangażowanych przez usługodawcę w ramach zlecenia.
 3. Obowiązuje zawsze ostatnia przesłana wersja niniejszych warunków.
 4. Wyraźnie odrzuca się zastosowanie ogólnych warunków uczestnika.
 5. Jeśli jedno lub więcej postanowień niniejszych ogólnych warunków jest w dowolnym momencie całkowicie lub częściowo nieważne lub powinno zostać unieważnione, pozostałe postanowienia niniejszych ogólnych warunków nadal będą w pełni obowiązywać.
 6. W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanej w niniejszym regulaminie, sytuacja będzie rozpatrywana z perspektywy niniejszego regulaminu.
 7. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany ogólnych warunków, jeżeli wymagają tego okoliczności. Najnowsza wersja jest zawsze udostępniana uczestnikowi.

Artykuł 3 Oferta

Jeżeli strony zdecydują się na współpracę i oferta zostanie przyjęta, uczestnik ma 14 dni kalendarzowych na odstąpienie od umowy.

Jeżeli uczestnik nie zrezygnuje z umowy w ciągu wskazanych 14 dni kalendarzowych lub już chce skorzystać z usług usługodawcy, powstaje obowiązek zapłaty za cały proces.

 

Artykuł 4 Stawki i płatności

 1. Umowa zawierana jest na czas określony, chyba że charakter umowy wskazuje inaczej lub strony wyraźnie postanowią inaczej na piśmie.
 2. Wraz z przyjęciem oferty powstaje obowiązek zapłaty, nawet jeśli cały proces nie został zakończony lub nie można było uczestniczyć we wszystkich sesjach, chyba że jest to spowodowane okolicznościami zawinionymi przez usługodawcę.
 3. Płatność za sesje online oraz bony podarunkowe dokonywana jest bezpośrednio w momencie zakupu przez stronę sklepu. Płatność za sesje osobiste 1-1 zostanie dokonana niezwłocznie po pierwszej sesji. Płatność w ratach w przypadku trajektorii 1-1 i planów coachingowych jest możliwa, ale pierwsza rata musi być wpłacona zawsze przed lub po pierwszej sesji 1-1. Depozyty nie podlegają zwrotowi. Zleceniobiorca ma prawo wstrzymać realizację umowy do czasu uregulowania płatności. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej opłaty za program lub plan.
 4. W takim przypadku płatności w ratach muszą być dokonywane po każdej kolejnej sesji, chyba że strony pisemnie uzgodniły inaczej, proces rozpocznie się wcześniej lub inkasa toczy się w innym terminie.
 5. W przypadku nieopłacenia przez uczestnika faktury w terminie, niemożności pobrania polecenia zapłaty, wycofania polecenia zapłaty bez ważnej przyczyny lub cofnięcia płatności, uczestnik jest w zwłoce prawnej i jest winien odsetki ustawowe po wysłaniu jednorazowego wezwania lub zawiadomienie o zwłoce. Odsetki od należnej kwoty będą naliczane od momentu powstania zwłoki uczestnika do momentu zapłaty całej należności.
 6. Jeżeli uczestnik zalega z płatnością lub nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, wszelkie uzasadnione koszty poniesione w celu uzyskania płatności pozasądowej ponosi uczestnik.
 7. Jeśli uczestnik nie dokona płatności w terminie, dostęp do treści zostanie zablokowany. Obowiązek zapłaty w takim przypadku istnieje.

Artykuł 5 Przekazywanie informacji uczestnikowi

 1. Uczestnik zobowiązany jest terminowo udostępniać usługodawcy wszelkie informacje istotne dla wykonania zlecenia.
 2. Uczestnik gwarantuje poprawność, kompletność i wiarygodność udostępnianych danych, nawet jeśli pochodzą one od osób trzecich. Usługodawca będzie traktował dane w sposób poufny.
 3. Uczestnik zwalnia usługodawcę z odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego artykułu.

Artykuł 6 Wymogi odpowiedniości i wykonanie umowy

 1. Uczestnicy są dopuszczeni do sesji, planu lub coachingu tylko wtedy, gdy spełniają wszystkie wymagania kwalifikacyjne omówione podczas wprowadzenia. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia uczestnika w dowolnym momencie.
 2. Usługodawca wykonuje zlecenie zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i umiejętnościami. Nie ponosi odpowiedzialności za nieosiągnięcie rezultatu zamierzonego przez uczestnika. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wyniki nie będą widoczne od razu i że wyniki zależą również od wysiłków uczestnika i innych czynników. Uczestnik bierze 100% odpowiedzialność za swój wynik.
 3. Aby osiągnąć maksymalny wynik, uczestnik wykazuje zaangażowanie 100%, uczestnicząc we wszystkich uzgodnionych sesjach. Jeżeli uczestnik nie może się do tego zastosować, musi o tym fakcie poinformować usługodawcę w odpowiednim czasie.
 4. Obie strony są zobowiązane do stałego wypełniania swoich umów i tworzenia bezpiecznego środowiska.
 5. W przypadku wielokrotnego niespełniania przez uczestnika warunków uczestnictwa, usługodawca jest uprawniony do wykluczenia uczestnika z sesji lub trajektorii 1-1. Wyłączenie w takim przypadku nie wpływa na obowiązek zapłaty.

Artykuł 7 Zmiana i anulowanie

 1. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności Usługodawca ma możliwość przerwania, przeniesienia lub odwołania usługi lub jej części. Przez nieprzewidziane okoliczności rozumie się sytuację w przypadku choroby wykonawcy oraz okoliczności, które zaistnieją w związku z materiałami niezbędnymi do prawidłowego wykonania umowy. Zleceniobiorca poinformuje uczestnika o zmianie, o której mowa w niniejszym paragrafie, tak szybko, jak to będzie możliwe i będzie poszukiwane odpowiednie rozwiązanie.
 2. Oferta i zajęcia wchodzące w skład sesji lub trajektorii 1-1 i planu coachingowego mogą odbiegać od ogłoszonego programu, jeśli usługodawca uzna to za konieczne. Usługodawca jest uprawniony do rozszerzania, ograniczania lub modyfikowania treści.
 3. Proces ma czas realizacji zgodnie z ustaleniami. Uczestnicząc w planie terapii lub coachingu, uczestnik wyraża zgodę na opłacenie całego planu lub usługi, nawet jeśli chce zrezygnować w trakcie trwania planu.
 4. Jeśli uczestnik nie może uczestniczyć w sesji 1-1 osobiście lub za pośrednictwem połączenia wideo/Zoom, należy poinformować o tym usługodawcę nie później niż 48 godzin przed sesją. Oznacza to, że jeśli wizyta odbywa się w poniedziałek o godzinie 9:30, należy ją odwołać najpóźniej w czwartek do godziny 9:30. W przeciwnym razie zostaniesz obciążony opłatą za zarezerwowaną sesję.
 5. W przypadku przełożenia uczestnictwa na inny termin obowiązują te same warunki, co w przypadku rezygnacji z uczestnictwa.

Artykuł 8 Siła wyższa

 1. W przypadku wystąpienia siły wyższej usługodawca jest uprawniony do przerwania, przesunięcia lub anulowania umowy. Siła wyższa to między innymi sytuacja, w której wykonanie umowy jest tymczasowo lub w inny sposób uniemożliwione przez okoliczności pozostające poza rozsądną kontrolą wykonawcy, takie jak choroba, wypadek lub pożar.
 2. Jeżeli usługodawca nie może w pełni dostarczyć obiecanych treści, uczestnik ma prawo do rozwiązania umowy. Obowiązek zapłaty wygasa w przypadku treści, które nie są już dostarczane.

Artykuł 9 Odpowiedzialność za szkody

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niniejszej umowy, chyba że szkoda została spowodowana umyślnym działaniem lub rażącym niedbalstwem.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane poleganiem na błędnych lub niepełnych informacjach dostarczonych przez lub w imieniu uczestnika.
 3. Uczestnik pozostaje przez cały czas odpowiedzialny za stosowanie lub wykonywanie wiedzy lub działań zdobytych podczas sesji lub trajektorii 1-1 i planów coachingowych.
 4. Jeżeli usługodawca jest winien uczestnikowi odszkodowanie, szkoda nie przekroczy kwoty, którą usługodawca obciążył uczestnika w ciągu trzech miesięcy poprzedzających wystąpienie szkody.
 5. Uczestnik zwalnia usługodawcę z wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z dostarczanymi przez niego usługami i treściami.

Artykuł 10 Własność intelektualna

 1. Prawa własności intelektualnej do materiałów, porad i treści udostępnionych uczestnikowi przez usługodawcę przysługują usługodawcy. Uczestnikowi wyraźnie zabrania się powielania, publikowania lub udostępniania osobom trzecim dostarczonych materiałów i dokumentacji bez uprzedniej zgody.
 2. Usługodawca udziela Uczestnikowi ograniczonego, osobistego, niewyłącznego, niepodlegającego sublicencjonowaniu, niezbywalnego i odwołalnego prawa do korzystania z sesji lub przejazdów 1-1 i planów coachingowych do celów osobistych.
 3. Materiał z sesji lub procesu nie może być kopiowany, pokazywany osobom trzecim, udostępniany, odsprzedawany lub wykorzystywany w jakikolwiek inny sposób bez pisemnej zgody usługodawcy. Uczestnik może udostępniać fragmenty trajektorii 1-1 i planów coachingowych w mediach społecznościowych w ograniczonym zakresie, jeśli materiał ten jest opatrzony nazwą usługodawcy i zawiera wyłącznie własne treści ze zleceń.
 4. Każde działanie naruszające ten artykuł jest uważane za naruszenie praw autorskich.
 5. W przypadku naruszenia, usługodawca ma prawo do odszkodowania w wysokości co najmniej trzykrotności opłaty licencyjnej, którą zwykle pobiera za takie użytkowanie, bez utraty prawa do odszkodowania za inne poniesione szkody.
 6. Informacje i usługi świadczone w czasie trwania sesji lub trajektorii 1-1 oraz planów coachingowych pozostają własnością usługodawcy. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za przechowywanie materiałów tam, gdzie jest taka możliwość.

Artykuł 11 Komunikacja

 1. Obie strony są zobowiązane do zachowania poufności wszelkich informacji poufnych, które uzyskały w ramach zawartej umowy.
 2. Usługodawca może w każdej chwili usunąć komunikaty lub inne części udostępnianych informacji bez wcześniejszego powiadomienia, jeżeli treść takich komunikatów i informacji uzasadnia ich usunięcie.
 3. Usługodawca jest również uprawniony do wykluczenia z dalszego udziału iw razie potrzeby z przyszłego udziału uczestnika, którego zachowanie utrudnia lub komplikuje przebieg sesji lub procesów 1-1 i planów coachingowych. Wykluczenie nie wpływa na obowiązek pokrycia kosztów przejazdu.
 4. Monika de Boer – Space for your unique healingwspółpracuje z oświadczeniem o ochronie prywatności.

Artykuł 12 Reklamacje/WKKGZ

 1. Uczestnik zobowiązany jest do składania reklamacji faktur i/lub świadczonych usług lub treści usługodawcy w formie pisemnej iz uzasadnieniem w ciągu 2 dni roboczych od daty powstania reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w ciągu 48 godzin.
 2. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje obowiązku zapłaty.
 3. Procedura reklamacyjna dla wszystkich usług według organizacji BATC:

W przypadku jakichkolwiek skarg na leczenie klient/pacjent może kontaktować się z:

– terapeuta,

– profesjonalną organizację terapeuty,

– urzędnik CamCoop ds. skarg (https://www.camcoop.nl)

Artykuł 13 Rozstrzyganie sporów

 1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do prawa holenderskiego.
 2. Strony będą odwoływać się do sądów dopiero po dołożeniu wszelkich starań w celu rozstrzygnięcia sporu w drodze wzajemnych konsultacji. Spory rozstrzygane są wyłącznie w okręgu, w którym znajduje się siedziba usługodawcy.
 3. W przeciwieństwie do ustawowych terminów przedawnienia, termin przedawnienia wszelkich roszczeń i obrony wobec usługodawcy i zaangażowanych osób trzecich wynosi 12 miesięcy.